Phòng nghỉ

35 – 36 m2 35 – 36 m2
2 Người Lớn 2 Người Lớn
Giường đôi/ Giường đơn Giường đôi/ Giường đơn
42 – 47 m2 42 – 47 m2
2 Người Lớn 2 Người Lớn
Giường đôi/ Giường đơn Giường đôi/ Giường đơn
65 m2 65 m2
2 Người Lớn 2 Người Lớn
2 Giường đơn 2 Giường đơn
90 - 94 m2 90 - 94 m2
2 Người Lớn 2 Người Lớn
Giường đôi Giường đôi
180 m2 180 m2
2 Người Lớn 2 Người Lớn
Giường đôi Giường đôi